შეისწავლეთ სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მიერ ჩატარებული კვლევის მონაცემები საქართველოში დასაქმების შესახებ. თქვენ შეგიძლიათ ვიზუალურად გამოსახოთ თითოეული კითხვის შედეგები ან დაადგინოთ ურთიერთმიმართება (კროსტაბულაცია) ორ კითხვას შორის. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაავიწროვოთ გასაანალიზებელი მასალა მონაცემთა ქვეჯგუფის შექმნით.


თემატური ფაილები

ცვლადი:

სავარაუდო პასუხები

ცვლადი:

სავარაუდო პასუხები: